Scroll Top
Karitas Dioqezan

Caritas Dioqezan Shkodër-Pult është Organizmi Baritor i themeluar nga Arqipeshkvi me qëllim që të nxisë, në bashkëpunim me organizmat e tjerë, dëshminë e bamirësisë në komunitet në përputhje me nevojat njerëzore për paqe e drejtësi shoqërore, duke i kushtuar vëmendje të veçantë këtyre të fundit,  më shumë me funksion baritoro-edukues. Eshte instrumenti zyrtar për të promovuar koordinimin e iniciativave bamirëse dhe asistenciale në dioqezë. Eshte ent juridik kishtar njohur ligjërisht nga shteti me vendim gjykate nr. 2289.

Parimet bazë:
 • Promovimi i dashurisë së krishterë;
 • Ofrimi i veprave të bamirësisë   në komunitet pa asnjë dallim feje apo etnije;
 • Garantimi i  destinacionit  te fondeve;
 • Zbaton normat e Kishës Katolike dhe udhëzimet e Arqipeshkvit;
 • Respekton ligjet në fuqi të shtetit shqiptar.
Metodologjia e punës:

Caritas Dioqezan bashkëpunon me famullitë dhe entet rregulltare për :

 • Identifikimin, verifikimin dhe zgjedhjen e prioriteteve të nevojave në dioqezë.
 • Ndihmon, zbaton projekte, zhvillon veprimtari të ndryshme në bashkëpunim me  famullitë dhe misionet katolike të dioqezës
 • Bashkëpunon ngushtë me Caritas Shqiptar
 • Bashkëpunon me Caritase simotra të vendeve të ndryshme, me shoqata, ente vendase e të huaja si dhe me organizma shtetëror e privat.
Organigrama
 • President: Mons. Angelo Massafra ofm, Arqipeshkëv Metropolit
 • Drejtor i Caritas Dioqezan: Dom Gjovalin Simoni
 • Këshilli drejtues: katër përgjegjësit e zonave baritore
 • Sektori Shëndetësisë: Përgjegjëse Mt. Enza Ferrara
 • Sektori social dhe sekretaria: Jolanda Marena

Kontakt:


CARITAS DIOQEZAN SHKODËR-PULT

 • Adresa: Caritas Dioqezan Shkodër-Pult, Sheshi Gjon Pali II, Shkodër – Shqipëri
 • Nr telefoni: 00355-222-44056/00355-222-44057
 • Email:  caritassh@albaniaonline.net
 • Facebook: Caritas Dioqezan Shkodër-Pult
 • Zyrat tona janë të hapura nga dita e hënë-premte nga ora 8.30-16.00, gjithashtu për cdo rast emergjent mund të na kontaktoni në kontaktet e mësipërme telefonike ose me e-mail.