Lindi në Prizren (Kosovë) më 02.06.1887. Studioi në vendlindje. Formimin e vet kulturor e plotësoi në mënyrë autodidakte. Qe Vëlla koadiutor, pjesë e Misionit Shëtitës dhe mësues në shkollën fillore, ekonom, drejtor i shtypshkronjës, administrator i revistave “Lajmëtari” e “LEKA” dhe drejtues artistik: drejtor i korit, i bandës dhe regjizor teatri. U arrestua në vitin 1946 në kuvendin e Shën Françeskut në Gjuhadol ku po banonte pas mbylljes së çdo veprimtarie të Seminarit Papnor Shqiptar. Vdiq gjatë torturave në Shkodër më 31.10.1947.

 

It.

Nacque a Prizren (Kossovo) il 02.06.1887. Ha studiato presso le scuole del suo paese. Il resto della sua formazione culturale è dovuto al suo impegno personale, soprattutto di autodidatta. Ha svolto la sua attività di fratello coadiutore come membro della Missione Volante e come insegnante della scuola elementare, economo, direttore della tipografia, amministratore delle riviste “Lajmëtari” (Messaggero del S. Cuore) e “LEKA” e animatore artistico: direttore del coro, della banda e regista di teatro. Fu arrestato il 1946 nel convento di S. Francesco di Gjuhadol dove, soppressa ogni attività del Seminario Pontificio Albanese, si era ritirato. Morì sotto le torture a Scutari il 31.10.1947.